Sesja Rady Gminy Dębica

20 września 2022r. o godzinie 11:00 będzie miało miejsce posiedzenie RADY GMINY DĘBICA, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica.

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. „Adaptacja Ośrodka Zdrowia
w Gumniskach na lokale mieszkalne”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. „Poprawa funkcjonalności Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie Zdroju”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. „Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zdrojowym w Latoszynie Zdroju”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia XXI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica, obszaru
w miejscowościach Zawada, Nagawczyna, Stobierna i Stasiówka.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica dla terenu stacji elektroenergetycznej
w miejscowości Zawada.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia XVIII zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica dla obszaru „Łącznik autostrady A4”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Dębica (dot. dz. nr 2708/2; 2706 w m. Kochanówka).
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĘBICA

    PIOTR ŻYBURA

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica20220914-2848.html