Sesja Rady Gminy Dębica

18 października 2022r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica będzie miało posiedzenie RADY GMINY DĘBICA

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Latoszyn Zdrój sp. z o. o. i objęcie udziałów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Gminę Dębica (dot. Zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Dębica).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 przez Gminę Dębica „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dębica”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego (dot. utrzymania chodników/ścieżek rowerowych przy DW 985).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębica”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości Gminy Dębica (dot.
Nagawczyna).
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów sołectw Gminy Dębica oraz uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kędzierz.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

 

Serdecznie zapraszamy

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica202210-2893.html