Sesja Rady Gminy Dębica

Posiedzenie RADY GMINY DĘBICA odbędzie się 25 listopada 2021 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica.

 

Porządek obrad posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Dębica w 2021 r. w kwocie 468 000 zł”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Nagawczyna–Północ – etap II”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 219/2 w m. Podgrodzie).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Dębica w okresie od 03.01.2022 – 29.12.2023”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Dębica.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji. 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica25112021-2419.html