Sesja Rady Gminy Dębica

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy Dębica, która odbędzie się 26 października 2021r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica.

 

Porządek obrad posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Gminę Dębica (świadczenie usług oświetlenia drogowego w zakresie instalacji urządzeń oświetleniowych w m. Braciejowa, Nagawczyna, Zawada, Pustków Krownice
i Kędzierz).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 przez Gminę Dębica (dot. zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Zawadzie”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały (Nr XXV/276/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego o nazwie: ,,Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica w miejscowości Pustków”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec- Dębica polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Brzeźnica”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu obejmującego wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 R Ostrów – gr. powiatu – Brzeźnica w km 1+466-7+363- etap II w km 1+466-5+200 oraz 6+150-7+363”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały (Nr XVI/184/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 przez Gminę Dębica na realizację zadania pn. ,,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Braciejowej”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Braciejowej”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. „Place zabaw i tereny rekreacyjne”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 przez Gminę Dębica ( dot. zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni poliuretanowej”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dębica zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości ( dot. działek w m. Brzeźnica).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości ( dot. dz. nr 3600/62 w m. Pustków-Osiedle).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Dębica ( dot. dz. nr 1132/2 w m. Paszczyna).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Dębica ( dot. dz. nr 1132/3 w m. Paszczyna).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dopłaty do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Latoszyn Zdrój Sp. z o.o. i objęcie udziałów.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Dębica
Piotr Żybura

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica26102021-2364.html