Sesja Rady Gminy Dębica

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy Dębica, która odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica.

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 przez Gminę Dębica (dot. m. Pustynia).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 przez Gminę Dębica (dot.
Podgrodzie).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 przez Gminę Dębica („Cyfrowa Gmina”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica, obszaru w miejscowości Pustków-Osiedle.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia mienia do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Paszczynie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 619/2; 621/1; 623/1; 622/5; 882/6; 885/5; 639/2
w m. Podgrodzie).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 395/60 w m. Brzeźnica).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Dębica (dot. dz. nr 2250/5 w m. Pustków).
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu miastu Rudki w Ukrainie, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.,
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębica na rok szkolny 2022/2023.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĘBICA

    PIOTR ŻYBURA

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica0823-2814.html