Sesja Rady Gminy Dębica 07.10.2019

reklama

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie sesji Rady Gminy Dębica, które odbędzie się
w dniu 07 października 2019r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica przy ul. Stefana Batorego 13.

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020r. do 2023r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy dot. zad. on. „Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Dębica”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2019 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. „Budowa składowiska odpadów w Paszczynie dla Gminy Dębica”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. „Budowa
i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną w Pustyni”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Latoszyn Zdrój sp. z o. o. i objęcie udziałów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica (zał. Nr 1 do projektu uchwały do wglądu w Biurze Rady Gminy).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica obszaru położonego w miejscowościach Nagawczyna i Zawada – ETAP A.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania
z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/362/2017 Rady Gminy Dębica z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia zmienionej uchwałą nr XXXVIII/418/2017 z dnia 16 listopada 2017r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów 3 prawa własności w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Dębica (dot. dz. nr 448/3
w m. Głobikowa).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 758/2 w m. Latoszyn).
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica za I półrocze 2019r., informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica-07102019-1145.html