X sesja Rady Gminy Dębica

reklama

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Dębica, które odbędzie się w dniu 18 lipca 2019 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica przy ul. Stefana Batorego 13.

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami sp. z o. o. i objęcie udziałów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Gminę Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia XIII zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XVII/180/2016 Rady Gminy Dębica z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębica, udostępnionych dla przewoźników oraz ustalenia warunków, zasad korzystania z tych obiektów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 2522 w m. Pustków).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych przez Gminę Dębica.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY

RADY  GMINY

mgr Piotr Żybura

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/x-sesja-rady-gminy-debica-966.html