Sesja Rady Gminy Dębica

reklama

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Gminy Dębica, które odbędzie się w dniu w dniu 23 stycznia 2020r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica przy ul. Stefana Batorego 13.

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia,  przedstawienie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dębica na rok 2020.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dębica na rok 2020.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: ośrodek wsparcia dziennego pobytu – Dzienny Dom „Senior+” w Kochanówce.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia jednostki organizacyjnej – Dzienny Dom „Senior+” w Kochanówce z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor złożonej
w dniu 6 grudnia 2019r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia XVII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 1123/13 w m. Braciejowa).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 474/6 w m. Latoszyn).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Dębica na rok 2020”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Dębica na rok 2020”.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  GMINY

mgr Piotr Żybura

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica012020-1338.html