Sesja Rady Gminy Dębica

Informuję, że posiedzenie Rady Gminy Dębica odbędzie się w dniu 6 listopada 2020 r. o godzinie 13.00 w trybie telekonferencji.

Porządek obrad posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia,  przedstawienie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego i nadania mu statutu.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/262/2016 Rady Gminy Dębica z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalania regulaminu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w nauce dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół z terenu Gminy Dębica”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy w ramach „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół z terenu Gminy Dębica”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Gminę Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Gminę Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Gminę Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określania stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określania warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica za I półrocze 2020r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĘBICA

PIOTR ŻYBURA

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica-06112020-1829.html