Sesja Rady Gminy Dębica- listopad 2022

Zapraszamy na posiedzenie Rady Gminy Dębica, które odbędzie się 24 listopada 2022r. o  godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica.

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Latoszyn Zdrój sp. z o. o. i objęcie udziałów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap I”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 przez Gminę Dębica (dot. usług pocztowych).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 (propozycja wzrost o 12%).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dopłaty do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Dębica (dot. dz. nr 67/2 w m. Podgrodzie).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 1317/16; 1317/20; 1317/11 w m. Brzeźnica).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Brzeźnica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica–listopad-2022-2984.html