Sesja Rady Gminy Dębica

Zapraszam na posiedzenie Rady Gminy Dębica, które odbędzie się 31 sierpnia 2023r. o godz. 12:00 w budynku Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie-Osiedlu (Pustków-Osiedle 26A).

Porządek obrad posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębica.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania tytułu honorowego “Zasłużony dla Gminy Dębica”.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. “Remont drogi gminnej nr 106324R w km 0+000 – 1+025 w miejscowości Stobierna”).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia XXI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębica.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębica, obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Pustków – ETAP A.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębica (dot dz. nr 1649/5 położonej w m. Stasiówka).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębica (dot dz. nr 1649/4 oraz 1649/7 położonych w m. Stasiówka).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębica (dot dz. nr 1649/6 położonej w m. Stasiówka).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębica położonej w Pustyni, gm. Dębica.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasiegnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przyjmowanej do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
17. Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĘBICA

   PIOTR ŻYBURA

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica-31-08-2023-3542.html