Pierwsze spotkanie Zespołu Doradczo-Wspierającego ds. Wdrażania Modelu Usług Społecznych w Gminie Dębica

24 marca 2022r. w siedzibie Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Doradczo-Wspierającego ds. Wdrażania Modelu Usług Społecznych w Gminie Dębica powołanego w celu efektywnej realizacji  projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców”.

Przedmiotem działań Zespołu jest zbieranie opinii, konsultacji oraz poprawa komunikacji i sprawny przepływ informacji na linii urząd-mieszkańcy. Do udziału w Zespole zaproszeni zostali przedstawiciele władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych. Tym samym w spotkaniu udział wzięli: Zastępca Wójta Gminy Dębica Marek Mikrut, Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica Piotr Mączka, Zastępca Dyrektora CUS Sylwia Korycka-Żymuła, Przedstawiciel Caritas Pustków-Osiedle Monika Bonarek, Prezes Fundacji Gorąca Cegła- Klaudia Drozd, Radne Gminy Dębica Agata Wiater oraz Bernadetta Ciszek, Pełnomocnik ds. Młodzieży w Gminie Dębica Aleksandra Sternik, Caritas Latoszyn Ks. Proboszcz Piotr Grzanka oraz pracownicy Centrum Usług Społecznych Gminy Debica.

W trakcie spotkania omówiono planowany do wdrożenia Program Usług Społecznych w Gminie Dębica oraz cele i zadania powołanego w ramach Projektu CUS Zespołu Doradczego. W dalszej części spotkania omówiono najważniejsze bariery i szanse na rozdysponowanie uzyskanych środków na realizację programu usług społecznych. Poruszono przy tym kilka istotnych kwestii, w tym w jaki sposób mieszkańcy postrzegają zmiany związane z realizacją nowych zadań poprzez przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica. Podkreślono także potencjalne czynnik wspierające jakimi obok podejmowanych już działań, mających na celu udzielanie pomocy, CUS będzie aktywny w nowych innych obszarach, np. kulturze, edukacji, profilaktyce zdrowotnej czy rekreacji. Szczególną uwagą zostaną objęte m.in. osoby starsze i niepełnosprawne, młodzież a także całe rodziny, które wymagać będą pomocy lub specjalistycznego wsparcia.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że usługi społeczne proponowane w naszej Gminie to przyszłość, a utworzone Centrum to nowoczesne i funkcjonalne podejście, które daje szanse na ich rozwój, zwiększenie ich dostępności dla poszczególnych grup oraz efektywność ich świadczenia. Na zakończenie spotkania omówiono zadania zespołu na najbliższą przyszłość.

Wszystkim obecnym na spotkaniu dziękujemy.

Spotkanie odbyło  się w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica – nowa jakość życia mieszkańców”,  finansowanego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/pierwsze-spotkanie-zespolu-doradczo-wspierajacego-ds-wdrazania-modelu-uslug-spolecznych-w-gminie-debica-2647.html