Debatowali nad CUS

W związku z przekształceniem się Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica w dniu 31.01.2022 r. w Urzędzie Gminy, odbyło się spotkanie poświęcone tematyce usług społecznych planowanych do wdrożenia w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców.” Spotkanie miło charakter infomacyjno – promujący. Krótkiej prezentacji usług dokonała Sylwia Korycka – Żymuła- Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica.

Zaproponowane usługi oraz ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców gminy Dębica otrzymały aprobatę wszystkich zebranych. Z jednoczesnym podkreśleniem, że utworzone Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica jest skuteczną odpowiedzią na problemy dotykające osoby najbardziej potrzebujące – zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnością, rodziny z dziećmi oraz osoby niesamodzielne wymagające opieki ze względu na podeszły wiek, czy stan zdrowia.

W spotkaniu uczestniczyły władze Gminy Dębica tj. Wójt Stanisław Rokosz oraz Zastępca  Wójta Marek Mikrut, przedstawiciele Komisji Infrastruktury Społeczno-Oświatowej – przewodnicząca Agata Wiater, oraz członkowie Dariusz Dobrowolski, Grzegorz Świder, Tomasz Domaradzki. Obecny był również Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica Piotr Mączka i pracownicy Centrum oddelegowani do pracy w projekcie.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za poświęcony czas, zaangażowanie, owocną dyskusję oraz deklarowane wsparcie i pomoc przy realizacji planowanych usług.

 

Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20  dofinansowany z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/debatowali-nad-cus-2540.html