Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Czarna działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj Dz.U.2020.65)  informuje, iż w dniu 14.10.2020r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położnych w obrębie Grabiny, gmina Czarna, powiat dębicki:

 

1.  Działka nr ew. 975/10 o pow. 0,1184 ha, stanowiąca własność Gminy Czarna na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego  znak N-II.7510.2.2019 z dnia 08.04.2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 29  282, 00 zł netto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote) + należny podatek Vat.

Przetarg odbędzie się  16 listopada 2020 roku o godz. 9.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej ul. Dworcowa 6 a, 39-215 Czarna.

 

2. Działka nr ew. 975/9 o pow. 0,1210 ha, stanowiąca własność Gminy Czarna na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego  znak N-II.7510.2.2019 z dnia 08.04.2019r.

Cena wywoławcza nieruchomości 33 250, 00 zł netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) + należny podatek Vat.

Przetarg odbędzie się  16 listopada  2020 roku o godz. 10.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej ul. Dworcowa 6 a, 39-215 Czarna.

 

3. Dz.nr ew. 975/7 o pow. 0,1216 hastanowiąca własność Gminy Czarna na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego  znak N-II.7510.2.2019 z dnia 08.04.2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 30 074, 00 zł netto (słownie: trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt cztery złote).

Przetarg odbędzie się  16 listopada  2020 roku o godz. 11.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej ul. Dworcowa 6 a, 39-215 Czarna.

 

4. Dz. nr ew. 975/6 o pow. 0,1291 ha stanowiąca własność Gminy Czarna na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego  znak N-II.7510.2.2019 z dnia 08.04.2019r.

Cena wywoławcza nieruchomości 34 707,00  zł netto (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset siedem złotych).

Przetarg odbędzie się  16 listopada  2020 roku o godz. 12.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej ul. Dworcowa 6 a, 39-215 Czarna.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarna, ul. Spółdzielcza 4, w sołectwie Grabiny oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarna pod adresem www.czarna.com.pl.

 

Do pobrania:

1) ogłoszenie,

2) mapka.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=24&dzialy=24&akcja=artykul&artykul=1329