Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Czarna działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj Dz.U.2020.65)  informuje, iż w dniu 08.10.2020 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położnych w obrębie Grabiny, gmina Czarna, powiat dębicki:

1.  Działka nr ew. 975/14 o pow. 0,1243 ha, stanowiąca własność Gminy Czarna na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego  znak N-II.7510.2.2019 z dnia 08.04.2019r.

Cena wywoławcza nieruchomości 34  216, 00 zł netto (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście szesnaście złotych) + należny podatek Vat

Przetarg odbędzie się  9 listopada 2020 roku o godz. 9.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej ul. Dworcowa 6 a, 39-215 Czarna.

2. Działka nr ew. 975/13 o pow. 0,1244 ha, stanowiąca własność Gminy Czarna na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego  znak N-II.7510.2.2019 z dnia 08.04.2019r.

Cena wywoławcza nieruchomości 38  049, 00 zł netto (słownie: trzydzieści osiem tysiący czterdzieści dziewięć złotych złotych) + należny podatek Vat

Przetarg odbędzie się  9 listopada  2020 roku o godz. 10.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej ul. Dworcowa 6 a, 39-215 Czarna.

3. Działka nr ew. 975/12 o pow. 0,1217 ha stanowiąca własność Gminy Czarna na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego  znak N-II.7510.2.2019 z dnia 08.04.2019r.

Cena wywoławcza nieruchomości 30 099 00 zł netto (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

Przetarg odbędzie się  9 listopada  2020 roku o godz. 11.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej ul. Dworcowa 6 a, 39-215 Czarna.

4. Działka nr ew. 975/11 o pow. 0,1225 ha stanowiąca własność Gminy Czarna na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego  znak N-II.7510.2.2019 z dnia 08.04.2019r.

Cena wywoławcza nieruchomości 33 663 00 zł netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote)

Przetarg odbędzie się  9 listopada  2020 roku o godz. 12.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej ul. Dworcowa 6 a, 39-215 Czarna.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarna, ul. Spółdzielcza 4, w sołectwie Grabiny oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarna pod adresem www.czarna.com.pl.

 

Do pobrania:

1) ogłoszenie,

2) mapa – położenie działek.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=24&dzialy=24&akcja=artykul&artykul=1327