Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Czarna działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj Dz.U.2020.65)  informuje, iż w dniu 23.10.2020 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położnych w obrębie Grabiny, gmina Czarna, powiat dębicki:

 1. Działka nr ew. 975/5 o pow. 0,1460, stanowiąca własność Gminy Czarna na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego  znak N-II.7510.2.2019 z dnia 08.04.2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 36  108, 00 zł netto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto osiem złotych) + należny podatek Vat.

Przetarg odbędzie się  26 listopada 2020 roku o godz. 9.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej ul. Dworcowa 6 a, 39-215 Czarna.

     

2. Działka nr ew. 975/4 o pow. 0,1263 ha, stanowiąca własność Gminy Czarna na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego  znak N-II.7510.2.2019 z dnia 08.04.2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 34 707,00 netto (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset siedem złotych) + należny podatek Vat.

Przetarg odbędzie się  26 listopada  2020 roku o godz. 10.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej ul. Dworcowa 6 a, 39-215 Czarna.

 

3. Dz. nr ew. 975/2 o pow. 0,1234 hastanowiąca własność Gminy Czarna na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego  znak N-II.7510.2.2019 z dnia 08.04.2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 33 910, 00 zł netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące  dziewięćset dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się  26 listopada  2020 roku o godz. 11.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej ul. Dworcowa 6 a, 39-215 Czarna.

 

4. Dz. nr ew. 975/1 o pow. 0,1499 ha stanowiąca własność Gminy Czarna na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego  znak N-II.7510.2.2019 z dnia 08.04.2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 37 073,00  zł netto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote).

Przetarg odbędzie się  26 listopada  2020 roku o godz. 12.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej ul. Dworcowa 6 a, 39-215 Czarna.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarna, ul. Spółdzielcza 4, w sołectwie Grabiny oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarna pod adresem http://www.czarna.com.pl.

 

 

Do pobrania:

 1) ogłoszenie,

 2) mapka.

 

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=24&dzialy=24&akcja=artykul&artykul=1333