Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Dębica zaprasza Mieszkańców Gminy Dębica do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest  zebranie opinii, wniosków, uwag i własnych propozycji do przygotowanego przez Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica Programu Usług Społecznych.

Trwają prace nad realizacja projektu „Centrum Usług Społecznych gminy Dębica-Nowa jakość życia mieszkańców” finansowanego z ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem działania Centrum jest koordynacja i integracja lokalnych usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców, dlatego tak ważne jest poznanie  uwag i opinii społeczności gminy Dębica jako głównych beneficjentów zmian.

Dzięki Państwa uwagom, opiniom i własnym propozycjom będzie można zdefiniować problemy mieszkańców gminy w danym zakresie oraz dobrać jak najlepszą ofertę usług dostoswaną do realnych potrzeb naszej lokalnej społeczności.

Opinie, uwagi oraz propozycje można składać na wypełnionym formularzu od dnia 16.02.2022 r. do dnia 22.02.2022 r.  na jeden z poniższych sposobów:

ustnie lub pisemnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Dębica, Centrum Usług Społecznych pok. 9, poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30;
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zymula@gopsdebica.pl
za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy Dębica/Centrum Usług Społecznych, ul. Stefana Batorego 13 . 39-200 Dębica.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-2563.html