Wybory

Urząd Gminy w Czarnej informuje, że 24 września 2023 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są:

osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, które posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolniczej,członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe.

Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach do głosowania.

Z listami wyborców można będzie zapoznać się w Urzędzie Gminy w Czarnej, ul. Spółdzielcza 4 (parter) pok. nr 1,  w godzinach pracy urzędu, w terminie od 25 sierpnia 2023 r.

Rolnik spełniający jedno z powyższych kryteriów, może ubiegać się o mandat członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej.

W celu rejestracji należy złożyć następujące dokumenty:

zgłoszenie kandydata,zgoda na przetwarzanie danych osobowych,oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie,oświadczenie kandydata o niekaralności,lista co najmniej 50 podpisów członków izby rolniczej popierających kandydata.

Druki można otrzymać w Urzędzie Gminy, w biurach Podkarpackiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony www.piragro.pl.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 04.09.2023 r. w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej Urząd Gminy w Czarnej, ul. Spółdzielcza 4 (parter) pok. nr 1, w godzinach pracy urzędu.

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów zostanie ogłoszony dodatkowy nabór, który będzie trwać do 08.09.2023 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Rolniczej www.piragro.pl w zakładce Wybory 2023.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1575&akcja=artykul