Akcyza

Wójt Gminy Czarna informuje, że od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT na zakup oleju napędowego z datą wystawienia od 1 sierpnia 2022 r. do  31 stycznia 2023 r.  

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł x ilość ha użytków rolnych;48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła i trzody chlewnej.

Kwota zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2023 roku wynosi 1,20 zł.

Do obliczenia limitu zwrotu podatku akcyzowego przyjmuje się powierzchnię użytków rolnych określoną w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego roku, w którym składany jest wniosek.

Miejsce składania wniosków: Sala Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej, 39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A.

Przyznany zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie od 1 do 30 kwietnia 2023 r.

Do pobrania: wniosek o zwrot podatku.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1513&akcja=artykul