Akcyza

Wójt Gminy Czarna przypomina, że od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT na zakup oleju napędowego z datą wystawienia od 1 lutego 2022 r. do  31 lipca 2022 r.  

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych;40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

Do obliczenia limitu zwrotu podatku akcyzowego przyjmuje się powierzchnię użytków rolnych określoną w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego roku, w którym składany jest wniosek.

Miejsce składania wniosków: Sala Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej, 39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6a.

Przyznany zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie od 3 do 31 października 2022 r.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1476&akcja=artykul