Akcyza

Wójt Gminy Czarna informuje, że od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT na zakup oleju napędowego z datą wystawienia od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych,30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Do obliczenia limitu zwrotu podatku akcyzowego przyjmuje się powierzchnię użytków rolnych określoną w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego roku, w którym składany jest wniosek.

Miejsce składania wniosków:

Sala Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej, Dworcowa 6A 39-215 Czarna.

Przyznany zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku do 30 kwietnia 2021 r.

 

Do pobrania: druk wniosku.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=24&dzialy=24&akcja=artykul&artykul=1349