Zwrot podatku

Wójt Gminy Czarna informuje, że od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT na zakup oleju napędowego z datą wystawienia od 1 sierpnia 2021 r. do  31 stycznia 2022 r.  

Limit roczny zwrotu podatku akcyzowego rolnikowi w 2022 roku ustala się następująco:

– 110,00 zł x ilość ha użytków rolnych,

– 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 Kwota zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2022 roku wynosi 1,00 zł.

Do obliczenia limitu zwrotu podatku akcyzowego przyjmuje się powierzchnię użytków rolnych określoną w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego roku, w którym składany jest wniosek.

Miejsce składania wniosków: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej, ul. Dworcowa 6A (sala narad Rady Gminy w Czarnej).

Przyznany zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku od 1 kwietnia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Do pobrania: formularz wniosku. 

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1435&akcja=artykul