Sprawozdanie z konsultacji Programu Współpracy

reklama

Sprawozdanie

z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Zarządzeniem Nr 93/SPP/2019 z dnia 24.10.2019 r. Wójt Gminy Dębica ogłosił konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. Treść powyższego Zarządzenia wraz z projektem konsultowanego Programu podana została do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dębica, w Biuletynie Informacji Publicznej. W okresie przeznaczonym na konsultacje tj. od 28 października do 6 listopada 2019 r., nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, wnioski lub propozycje zmian, w związku z czym projekt przedmiotowego Programu w niezmienionej treści zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy Dębica.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sprawozdanie-z-konsultacji-programu-wspolpracy-1234.html