Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Czwartek, 15 Październik 2020

Zarządzeniem Nr 212/2020 z dnia 3 września br. Burmistrz Miasta Dębicy ogłosił konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

W okresie przeznaczonym na konsultacje tj. do dnia 5 października 2020 r. nie wpłynęły żadne uwagi, opinie lub wnioski. W związku z tym, projekt przedmiotowego Programu zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Dębicy.

Treść sprawozdania

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/10/sprawozdanie-z-konsultacji-projektu-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi