Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Miasto dębica - herb

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Treść sprawozdania

źródło: UM Dębica