Sesja Rady Gminy Dębica

Zapraszamy na Sejsę Rady Gminy Dębica, która odbędzie się 20 kwietnia 2022r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica.

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dębica do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z gminami partnerskimi w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 przez Gminę Dębica (dot. zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap I”)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. zadania pn. ,,Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica w miejscowości Pustków”)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. zadania pn. ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kozłów”)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia XIX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica, obszaru w miejscowości Pustków.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica, obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Pustków.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. działki nr 347/6 w m. Podgrodzie).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. działki nr 126/2 w m. Latoszyn).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. działek nr 310/20 i 310/24 w m. Zawada).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. działki nr 849/14 w m. Brzeźnica – ul. Piaskowa).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Dębica (dot. działki nr 1338/63 w m. Brzeźnica).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Dębica (dot. działki nr 373 w m. Pustków).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/113/2019 Rady Gminy Dębica z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej „Basenu uzdrowiskowego Latoszyn Zdrój” oraz jaccuzi.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Latoszyn Zdrój Sp. z o.o. i objęcie udziałów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Dębica.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2021.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021– 2025 na terenie Gminy Dębica.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica042022-2657.html