Sesja Rady Gminy Dębica 26.11.2019 r.

reklama

     Serdecznie zapraszamy na posiedzenie sesji Rady Gminy Dębica, które odbędzie sięw dniu w dniu 26 listopada 2019r. o godzinie 13 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica przy ul. Stefana Batorego 13.

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia,  przedstawienie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 listopada 2019 roku nr P.II.4131.2.404.2019.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2020.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w formie inkasa oraz ustanowienia inkasentów
i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Latoszyn Zdrój sp. z o. o. i objęcie udziałów.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2019 przez Gminę Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. zad. pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec-Dębica – polegająca na budowie chodnika w km 54+387-54+775 strona prawa w m. Brzeźnica.”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. zad. pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec-Dębica w miejscowości Brzeźnica, Pustków.”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu obejmującego wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn-Braciejowa – budowa chodnika w m. Latoszyn i Gumniska – etap IV.”
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu obejmującego wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie-Południk-Kamieniec w km 8+040-12+848 w miejscowości Braciejowa i Głobikowa.”
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Dębica w 2020r. w kwocie 300 000 zł.”)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie XV i XVI zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: obszaru „Zawada – Park” – położonego w miejscowości Zawada, po południowej stronie drogi krajowej, pomiędzy drogą powiatową a granicą gminy Dębica, obszaru „Zawada – cmentarz” – położonego w miejscowości Zawada przy drodze powiatowej i obejmującego tereny położone wokół istniejącego zespołu kościelnego wraz
z cmentarzem, obszaru „Brzeźnica – Jasna” – położonego w miejscowości Brzeźnica,
w rejonie ulic: Kolejowa, Słoneczna, Jasna – etap I.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których Gmina Dębica jest organem prowadzącym.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 624/1; 882/5; 882/4; 882/3; 882/2 w m. Podgrodzie).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 136/15; 137/7 w m. Podgrodzie).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 1834/14; 1834/15; 1834/18; 1834/19 w m. Pustków).
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIX/550/2018 Rady Gminy Dębica z dnia 13 września 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dębica
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.”
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji
i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica-26112019-r-1238.html