Rozmawiali o usługach społecznych

fundusze_europejskie.jpg

We wrześniu odbyły się dwa spotkania: z wykonawcami usług zleconych do realizacji przez Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica  – nowa jakość życia mieszkańców” oraz dyrektorami szkół z terenu gminy .

Udział w spotkaniu był okazją do omówienia usług społecznych realizowanych w przez CUS, zacieśnienia współpracy z wykonawcami usług społecznych oraz wymiany doświadczeń i sposobów rozwiązywania problemów napotkanych w trakcie ich realizacji.

W spotkaniach wzięli udział zarówno wykonawcy, którzy już realizują usługi społeczne w CUS gminy Dębica, jak również wykonawcy, którzy dopiero podpisali umowy i rozpoczynają realizację kolejnych usług oraz dyrektorzy placówek oświatowych .

Wszystkim obecnym na spotkaniach dziękujemy za  udział  oraz za zaangażowanie w realizację działań na rzecz lokalnej społeczności.

Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach tego projektu mieszkańcy z terenu Gminy Dębica mogą skorzystać z bezpłatnych usług społecznych.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/rozmawiali-o-uslugach-spolecznych-2863.html