Rekrutacja do udziału w programie ‘’ Opieka wytchnieniowa’’- edycja 2022.

 

‘’ OPIEKA WYTCHNIENIOWA ‘’ – EDYCJA 2022

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku ogłasza rekrutację  do udziału w Programie ‘’ Opieka wytchnieniowa’’- edycja 2022.

1. KTO MOŻE ZOSTAĆ BENEFICJENTEM PROGRAMU?

Uczestnikiem Programu może zostać osoba ( mieszkaniec Gminy Brzostek), która sprawuje całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności, lub orzeczeniem równoważnym i prowadzi z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe.

2. NA CZYM POLEGA WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU?

Usługa opieki wytchnieniowej polega na świadczeniu opieki nad osobą zależną w miejscu jej zamieszkania, dzięki czemu opiekun ma zapewniony czas na odpoczynek i regenerację. Limit usługi opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin w 2022r.

3. ZASADY REKRUTACJI

Osoby chętne do uczestnictwa w Programie ‘’ Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2022 prosimy o zgłaszanie się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku ( biuro nr  25) codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 do dnia 19 stycznia 2022, celem wypełnienia ‘’ Karty zgłoszenia ‘’ oraz pobrania ‘’ Karty pomiaru niezależności      funkcjonalnej ‘’. Jeżeli ilość osób chętnych do uczestnictwa w Programie będzie większa, niż ilość przyznanych Gminie miejsc, wówczas przedmiotowa pomoc zostanie w pierwszej kolejności przyznana opiekunowi osoby, która w ‘’ Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej ‘’ uzyskała najniższą liczbę punktów.

Pierwszeństwo skorzystania ze wsparcia w ramach Programu posiadają również:

a) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, które posiadają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

b) osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia,

c) osoby stale przebywające w domu, tj. nie korzystające z ośrodków wsparcia.

 

4. KTO MOŻE ZOSTAĆ OPIEKUNEM W RAMACH PROGRAMU?

Zgodnie z zapisami Programu ‘’ Opieka wytchnieniowa ‘’  edycja 2022 opiekunem osoby niepełnosprawnej  może zostać wyłącznie osoba, która:

a) posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarki lub inny (np. terapeuta osób niepełnosprawnych, opiekun medyczny),  zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym  do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej),

       lub

b) posiada co najmniej roczne, udokumentowane (np. świadectwem pracy)  doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Koszt 1 godziny usługi opieki wytchnieniowej nie może przekroczyć 40,00 zł ( kwota ta zawiera koszt wynagrodzenia wraz z narzutami:  kwota netto + koszty pracownika + koszty pracodawcy).

 

5. JAKIE KOSZTY W RAMACH PROGRAMU SĄ NIEKWALIFIKOWANE?

W ramach Programu nie można sfinansować kosztów:

a) leczenia,

b) rehabilitacji,

c) opieki świadczonej przez członków rodziny ( tj. rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma ), opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

 

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY, NIE WYMAGAMY ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODACH, SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, NIE WYDAJEMY W TEJ SPRAWIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

 

 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5033