Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program `Opieka wytchnieniowa` – edycja 2023

Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

03 listopada 2022

Informacje

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Program może być realizowany w dwóch formach:
1) w ramach pobytu dziennego w:
  a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  b) ośrodku wsparcia,
  c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu,
  d) domu pomocy społecznej,
  e) w centrum opiekuńczo-mieszkalnym
2) w ramach pobytu całodobowego w:
  a) ośrodku wsparcia,
  b) ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu,
  d) domu pomocy społecznej,
  e) w centrum opiekuńczo-mieszkalnym

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej przypadający na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:
1) 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
2) 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, tel. 14 680 31 21, 14 680 31 92

Więcej informacji:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023,art-2788