Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 r.

Gmina Dębica planuje złożyć  wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 w ramach pobytu dziennego oraz pobytu całodobowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 adresowany jest:

do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS).

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną.

Do programu kwalifikowane będą osoby:

mieszkające na terenie gminy Dębica,
które sprawują bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu

Udział w programie jest nieodpłatny.

 Warunkiem aplikowania do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 jest złożenie:

karty zgłoszeniowej,
kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
ankiety kwalifikacyjnej do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024,

Chęć uczestnictwa w Programie należy zgłaszać w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica w pokoju nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy CUS do 13.11.2023 r. lub telefonicznie pod numerem 14 6803333.

Szczegółowe informacji można uzyskać na stronie internetowej:  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024 oraz telefonicznie pod nr 14 6803334

Ilość osób objętych wsparciem w 2024r. będzie uzależniona od ilości otrzymanych środków na realizację Programu.

 

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2024-r-3733.html