Raport o stanie gminy

reklama

W Biuletynie Infromacji Publicznej został zamieszczony "Raport o stanie Gminy Pilzno za rok 2019" do wglądu dla mieszkańców gminy.

1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej.

3. Rada Miejska może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.

4. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

5. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 7 składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja podczas, której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

7. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi inaczej.

8. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

9. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania.

10. W przypadku nieudzielenia burmistrzowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/raport-o-stanie-gminy