Raport o Stanie Gminy Miasta Dębica

reklama

Piątek, 31 Maj 2019

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Miasta Dębicy przedstawia Radzie Miejskiej w Dębicy Raport o stanie Gminy Miasta Dębica za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasta Dębica za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Miasta Dębica odbędzie się 25 czerwca 2019 r. (wtorek) w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca  2019 r. (poniedziałek), do godziny 15.30 w Biurze Rady Miejskiej w Dębicy pok. 52 (I piętro), Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica.

Zgłoszenia mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w Biurze Rady Miejskiej pok. 52

(I piętro) oraz na stronie internetowej miasta w zakładce „Druki”

 

Raport o stanie Gminy Miasta Dębica za rok 2018

Formularz zgłoszenia do debaty wraz z listą poparcia mieszkańca do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasta Dębica  za rok 2018

 

 

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/05/raport-o-stanie-gminy-miasta-debica