Program Aktywny Samorząd w Powiecie Dębickim

Aktywny samorząd to celowy program skierowany do osób niepełnosprawnych realizowany ze środków PFRON w powiecie dębickim od 2012 roku.

Formy wsparcia przewidziane w programie umożliwiają osobom niepełnosprawnym aktywizację poprzez likwidację barier w poruszaniu się, barier transportowych, wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia, jak również włączenie się do społeczeństwa informacyjnego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy realizuje pilotażowy program  ,,Aktywny Samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program określa warunki uczestnictwa, które muszą być spełnione aby pomoc została udzielona.

W przypadku dzieci do 16 r. życia jest to zazwyczaj rodzaj dysfunkcji. W przypadku pozostałych osób – również stopień niepełnosprawności (najczęściej znaczny lub umiarkowany).

Program Aktywny samorząd składa się z dwóch modułów.

W module I realizowane są 4 obszary w ramach których osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu dębickiego, które posiadają problemy w poruszaniu się mogą ubiegać się o dofinansowanie:

  • Do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (chodzi tutaj o dostosowanie pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej tak, aby ułatwić jej prowadzenie tego pojazdu, jak również przewożenie takiej osoby)
  • Można ubiegać się o dofinansowanie oraz refundację kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B,

– Osoby, które mają znaczny stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu wzroku lub obu kończyn górnych mogą uzyskać pomoc w:

  • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
  • jak również mogą ubiegać się o dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Osoby, które mają znaczny stopień niepełnosprawności:

  • mogą uzyskać pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • mogą ubiegać się o dofinansowanie oraz refundację kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (chodzi o wymianę części np. zakup nowych akumulatorów, opon, koszty naprawy i konserwacji),
  • można uzyskać dofinansowanie do zakupu protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości),
  • można otrzymać pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny.

– Rodzice będący osobami niepełnosprawnymi mogą otrzymać pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie oraz refundacje kosztów zapewnienia opieki dla osoby zależnej, czyli dziecka przebywającego w przedszkolu lub żłobku lub pod inną tego typu opieką.

W ramach modułu II osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności mogą otrzymać pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie dziennym lub zaocznym w tym również za pośrednictwem Internetu).

Dofinansowanie w marach modułu II obejmuje dofinasowanie kosztów opłaty za czesne oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

Osoby mogą również wnioskować o zwiększenie kwoty dodatku w przypadku gdy pobierają naukę poza miejscem zamieszkania, kiedy posiadają aktualną ważną Kartę Dużej Rodziny, kiedy studiują na dwóch lub więcej kierunkach studiów lub jeżeli ponoszą dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się czy komunikowaniu – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza języka migowego czy asystenta osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w tym m.in.:

orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem o wysokości dochodów.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz zadania jakie będą realizowane w danym roku kalendarzowym dostępne są:

– na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na stronie internetowej oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do zapoznania się z programem ,,Aktywny samorząd”.

Druki wniosków o dofinansowanie oraz informacje o terminach przyjmowania wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy oraz na stronie www.pcprpowiatdebicki.pl jak również pod numerem telefonu (14) 680 31 92