Interpelacja Gminy Dębica ws. odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił z interpelacją w zakresie podjęcia działań modyfikujących zasady odpłatności za DPS. Pismo zostało skierowane do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, Posłów na Sejm RP: Krystyny Skowrońskiej, Jana Warzechy, Kazimierza Moskala, Zdzisława Gawlika, Zbigniewa Chmielowca, Bogdana Rzońcy oraz Senatorów: Zdzisława Pupy oraz Alicji Zając.

 

Stosownie do postanowień art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Podmiotami obowiązanymi do wnoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

            W praktyce ustalania odpłatności za pobyt w DPS całość opłaty obciąża gminę, gdyż najczęściej zarówno mieszkaniec domu, jak i obowiązani członkowie rodziny nie posiadają dochodu umożliwiającego wydanie decyzji w zakresie ponoszenia odpłatności.

            Niejednokrotnie zdarza się, iż mieszkańcy przed uzyskaniem prawa do DPS lub
w trakcie pobytu w DPS dokonują przeniesienia własności posiadanych nieruchomości na osoby trzecie lub członków rodziny. Szczególnie ewidentnym przypadkiem jest przeniesienie własności nieruchomości na członków rodziny w okresie poprzedzającym pobyt w DPS.

            W tych okolicznościach faktyczne przenoszenie obciążania w zakresie pokrywania kosztów DPS na Gminę jest nieuprawnionym uzyskaniem korzyści kosztem majątku wspólnoty samorządowej. Z jednej strony członek rodziny mieszkańca otrzymuje korzyść majątkową
w zakresie nabycia nieruchomości, z drugiej strony pasywami związanymi z umieszczeniem osoby w DPS obciążona zostaje Gmina.

Takie przypadki odnotowuje się w Gminie Dębica, co rodzi wśród mieszkańców uzasadnione pretensje, postawy antyspołeczne i opiekuńcze.

            Biorąc pod uwagę powyższe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się
o podjęcie działań i inicjatyw legislacyjnych w zakresie skierowania obowiązku ponoszenia całości kosztów odpłatności za DPS na osoby, która uzyskała korzyść majątkową od mieszkańca DPS. Takie rozwiązanie odpowiadałoby regułom sprawiedliwości społecznej, gdyż obciążenie skierowane zostaje do osoby dysponującej aktywami mieszkańca.
Dla wprowadzenia transparentności i adekwatności w świadczeniu, osoba pozyskująca aktywa mieszkańca mogłaby zwolnić się z obowiązku ponoszenia całości odpłatności w przypadku przekazania całego uzyskanego od mieszkańca aktyw na rzecz Gminy. 

            Zmiany legislacyjne pozwoliłyby na eliminację rozwiązań stwarzających możliwość pozyskania nieuzasadnionych korzyści dla osób uzyskujących majątek od osób skierowanych do DPS, a obciążających w konsekwencji Gminę.

Początkiem lipca otrzymaliśmy pismo  od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego informujące o skierowaniu sprawy do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Borys-Szopa. Czekamy na kolejne kroki ze strony władzy legislacyjnej.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/interpelacja-gminy-debica-ws-odplatnosci-za-pobyt-w-domu-pomocy-spolecznej-962.html