Czy zostaną zmienione zasady odpłatności za DPS?

Z roku na rok gmina wydaje ze swojego budżetu coraz więcej na pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej. Ustalone przez ustawodawcę zasady dostosowują opłaty pobytowe do dochodu świadczeniobiorcy oraz przewidują określone zwolnienia.

Biorąc pod uwagę średnie miesięczne koszty utrzymania w domu pomocy społecznej, należy zauważyć, że niewielu pensjonariuszy jest w stanie samodzielnie wnosić całą opłatę, zatem w większości przypadków w opłacie tej partycypuje gmina. Obecny stan prawny nakłada na gminę szereg obowiązków w zakresie zapewnienia możliwości skorzystania z przebywania w tego typu placówkach dla jego mieszkańców.

Trudne do pogodzenia z zasadami pomocy społecznej są przypadki, w których niejednokrotnie mieszkańcy jeszcze przed uzyskaniem prawa do pobytu w DPS lub już w trakcie pobytu dokonują przeniesienia posiadanych nieruchomości na osoby trzecie lub członków rodziny, dla których dobro osoby starszej staje się nierzadko drugoplanowe. W tych okolicznościach faktyczne przenoszenie obciążania w zakresie pokrywania kosztów DPS na Gminę jest nieuprawnionym uzyskaniem korzyści kosztem majątku wspólnoty samorządowej. Z jednej strony członek rodziny mieszkańca otrzymuje korzyść majątkową w zakresie nabycia nieruchomości, z drugiej strony pasywami związanymi z umieszczeniem osoby w DPS obciążona zostaje Gmina. Dla wielu jednostek samorządu terytorialnego, są to koszty przekraczające ich możliwości budżetowe, powodujące się zwiększanie długu publicznego.

W związku z powyższym już w zeszłym roku z inicjatywy Wójta Gminy Dębica , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  wystąpił z interpelacją w zakresie podjęcia działań modyfikujących zasady odpłatności za DPS. Pismo zostało skierowane do Marszałka Sejmu RP oraz Posłów na Sejm RP. Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia przerwały i uniemożliwiły dalsze intensywne działania powstałej na tą okoliczność grupy inicjatywnej.

Obecnie gmina Dębica ponowiła prośbę do parlamentarzystów o podjęcie działań zmierzających do zmiany zapisów w ustawie. W proponowanym modelu mają one przypomnieć rozwiązania stosowane w krajach Europy Zachodniej oraz zawierać konkretne zapisy umożliwiające uzyskanie chociażby częściowej rekompensaty kosztów utrzymania osób przebywających w domach pomocy społecznej z ich własnego majątku  lub z majątku jaki został przekazany osobom trzecim.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/czy-zostana-zmienione-zasady-odplatnosci-za-dps-2459.html