Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla dębickiego Klubu Integracji Społecznej – Serwis informacyjny Miasta Dębica

23 czerwca 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Działania Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w strukturach dębickiego MOPS-u zostały docenione na Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej w Warszawie. KIS otrzymał certyfikat w VI edycji konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej”, w kategorii Sukces rynkowy.

Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla dębickiego Klubu Integracji Społecznej

Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla dębickiego Klubu Integracji Społecznej

Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla dębickiego Klubu Integracji Społecznej

W forum wzięła udział Marzena Socha dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która nie kryje dumy z otrzymanego wyróżnienia i z docenienia wieloletniej pracy na rzecz mieszkańców Dębicy.

Klub Integracji Społecznej powołany został w 2006 roku w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i był drugim KIS-em na terenie województwa podkarpackiego. Jego pierwszym kierownikiem w latach 2006-2009 była Marzena Socha obecna dyrektor dębickiego MOPS-u.

Działalność Klubu Integracji Społecznej prowadzona jest w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawę o pomocy społecznej, a działania prowadzone są na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora Ośrodka. Głównym celem KIS jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania zmierzające do zapewnienia uczestnikom warsztatów bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej i pomocy w osobistym rozwoju.

Cel ten realizowany jest poprzez organizowanie m.in.:
– spotkań grup wsparcia i grup samopomocowych,
– kursów i szkoleń przekwalifikowujących zawodowo,
– zajęć praktycznych: warsztatów, praktyk zawodowych,
-zajęć dotyczących założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych.Działania Klubu ukierunkowane są na edukację personalną, zawodową i społeczną, ułatwiającą osiągnięcie samodzielności finansowej poprzez zatrudnienie. Uczestnicy zajęć w trakcie trwania programu objęci są kompleksową opieką pracownika socjalnego, jak również mogą korzystać z porad m.in: psychologa, doradcy zawodowego i prawnika.

Od roku 2012 w KIS organizowane są prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych, a podstawą ich realizacji jest porozumienie zawierane corocznie, pomiędzy Gminą Miasto Dębica, a Starostą Dębickim reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy. Ośrodek prowadzi rekrutację osób do programów oraz koordynuje ich przebieg. Przez dziesięć lat w okresie 2012-2022 z programu prac społecznie użytecznych skorzystało 116 osób, które brały udział w warsztatach w ramach usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy oraz porządkowych w Zakładzie Usług Miejskich w Dębicy.

W każdym roku efektywność zatrudnieniowa dębickiego Klubu Integracji Społecznej wynosiła ponad 30 %.

fot. Departament Ekonomii Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Źródło: https://debica.pl/znak-jakosci-ekonomii-spolecznej-dla-debickiego-klubu-integracji-spolecznej/