Grant PPGR

W związku koniecznością weryfikacji oświadczeń złożonych w ramach naboru dla konkursu ”Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” zwracamy się do osób, które złożyły oświadczenia i nie dołączyły dokumentu potwierdzającego zatrudnienie członka rodziny w zlikwidowanym PPGR, o dostarczenie do tut. Urzędu:

kopii świadectwa pracy lub umowy o pracę lub legitymacji ubezpieczeniowej lub zaświadczenia z KOWR lub zaświadczenia z ZUS lub innego dokumentu wydanego przez instytucję organu publicznego poświadczającego zatrudnienie w PPGR.

Jednocześnie przypominamy, że o wsparcie mogą starać się rodziny, których:

– dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (dotyczy np. dofinansowania w wys. 1500 zł z ARiMR)

UWAGA!!! Dzieci, które otrzymały w drodze użyczenia sprzęt komputerowy np. z programów "Zdalna Szkoła" / "Zdalna Szkoła +", ALE SPRZĘT TEN ZWRÓCIŁY DO SZKOŁY i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do aplikowania o sprzęt.

Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wsparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Dokumenty należy złożyć w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Czarnej (biuro projektu Czyste powietrze)  w terminie do 14.12.2021 r. do godz. 15.00.

UWAGA! Uzupełnienie wskazanych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Niedostarczenie ww. dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

 

Telefon kontaktowy: 14 6761 952.

 

- ppgr_zmiany.png

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=24&dzialy=24&akcja=artykul&artykul=1427