Granty PPGR

Wójt Gminy Czarna informuje o rozpoczęciu przekazywania sprzętu pozyskanego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.

Pracownik Urzędu będzie kontaktował się z wnioskodawcami, według kolejności składania wniosków.

Z uwagi na ilość przekazywanego sprzętu (197) i konieczność spisania umowy oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, obsługiwane będą jedynie osoby, którym pracownik potwierdził wcześniej termin przekazania sprzętu.

Do zawarcia umowy niezbędne będzie posiadanie dokumentu tożsamości.

Reprezentantami osób niepełnoletnich, w imieniu których zostaną podpisane umowy darowizny są osoby, które złożyły i podpisały wniosek o zakup sprzętu komputerowego (matka, ojciec, opiekun lub kurator ucznia).

Uczniowie będący osobami pełnoletnimi podpisują umowy darowizny i odbierają sprzęt we własnym imieniu. Dotyczy to również dzieci w imieniu których wniosek złożyli rodzice/opiekunowie prawni, ale uzyskały one pełnoletność w okresie pomiędzy złożeniem wniosku, a odbiorem sprzętu. W tych przypadkach konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji konkursowej podczas odbioru sprzętu.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1496&akcja=artykul