Dębica z grantem na poprawę dostępności – Serwis informacyjny Miasta Dębica

30 września 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Miasto Dębica w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymało dofinansowanie w wysokości 250 tys. zł na poprawę dostępności do usług publicznych w ratuszu dla osób ze szczególnymi potrzebami. W wyniku realizacji projektu, poprawiona zostanie dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna ratusza.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawił dzisiaj (30 września br.) listę ocenionych wniosków, złożonych w naborze o udzielenie grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Gmina Miasta Dębica w ramach projektu otrzyma 250 tys. zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasta Dębica dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku ratusza. W efekcie realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności do świadczonych usług dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności w szczególności: osób z trudnościami i ograniczeniami w poruszaniu się, osób z problemami słuchu, osób z problemami wzroku, osób z problemami poznawczymi.

W wyniku realizacji projektu, poprawiona zostanie dostępność architektoniczna ratusza poprzez m.in. przebudowę strefy wejścia i montaż automatycznych drzwi przesuwnych na czujnik ruchu, dostosowanie dziennika podawczego do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się oraz osób niedosłyszących, zamontowanie 2 platform przychodowych zapewniających dostępność do pomieszczeń na półpiętrach, zamontowanie sanitariatów dostosowanych w pełni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie dojścia do budynku dla osób z niepełnosprawnościami, wprowadzenie oznaczeń fakturowych ułatwiających dostęp do usług dla osób niedowidzących i niewidomych, zapewnienie dostępu do informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku (plany tyflograficznej na każdej kondygnacji, oznaczenia w języku Braille’a, piktogramy).

Z kolei w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, poprawiona zostanie dostępność dla osób słabosłyszących w kasie urzędu, dzienniku podawczym i w sali ślubów.

Źródło: https://debica.pl/debica-z-grantem-na-poprawe-dostepnosci/