Zgoda Rady na zakup działki

Wody geotermalne w Latoszynie Zdroju to główny temat Sesji Rady Gminy Dębica, która odbyła się 3 grudnia 2021 r. Na posiedzenie zaproszeni zostali Jacek Piskorski – Kierownik Zakładu Górniczego w Latoszynie oraz Józef Magdoń – Geolog, którzy przedstawili możliwości wykorzystania zasobów wód znajdujących się w okolicach Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie oraz dalsze procedury, które umożliwią ich wydobycie. Ważną kwestią poruszoną na sesji było wyrażenie zgody na zakup działki numer 484 w Latoszynie, na której istnieje odwiert geologiczny PILZNO-45K wykonany w ramach poszukiwania gazu i ropy stwierdzający zasoby geotermalne, jako wody solankowe na głębokości około 1400-1700 m, co jest potwierdzone dokumentacją geologiczną dla tego odwiertu. Gmina Dębica chcąc wykorzystać ten odwiert pod względem jego adaptacji i udostępnienia w zakresie wykorzystania wód geotermalnych oraz mineralnych musi wykazać się własnością gruntu, na którym jest on usytuowany.

Kolejną bardzo ważną uchwałą była uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, która oficjalnie z dniem 1 stycznia 2022 r. przekształci GOPS w CUS.

Rada Gminy Dębica wyraziła zgodę również na zaciągnięcie zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2021 na opracowanie dokumentacji projektowych budowy drogi gminnej w Brzeźnicy oraz przebudowy drogi gminnej w Zawadzie. Podjęte uchwały są spowodowane trwającymi procedurami administracyjnymi – uzyskania pozwoleń wodnoprawnych oraz uzgodnień z zarządcami sieci uzbrojenia terenów.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zgoda-rady-na-zakup-dzialki-2448.html