Sesja Rady Gminy Dębica z niebiesko-żółtymi barwami

Pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Dębica odbyła się 9 marca 2022 roku w budynku Urzędu Gminy Dębica. Posiedzenie rozpoczęła minuta ciszy dla poległych w wyniku działań wojennych na Ukrainie. Wszyscy obecni na sali obrad wyrazili wsparcie dla narodu ukraińskiego poprzez przypięcie barw narodowych Ukrainy na swoich ubraniach. Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał.

Pierwszą podjętą uchwałą była uchwała wprowadzająca zmiany do budżetu Gminy Dębica na 2022 rok. Zmiany w budżecie przede wszystkim, części nadwyżki pomniejszone o zobowiązania, czyli o kwotę 1,5 mln, m.in. PEFRON, droga przemysłowa w strefie, Rozdysponowanie 5.6 mln w tym wydatków majątkowych na 1.8 mln, a z pozostałych przeznaczenie środków 200 tys. na organizację podmiejskiej linii aglomeracyjnej w celu utworzenia nowych przystanków w Zawadzie (umowa opiewająca na 1 mln zł). Wśród zmian znalazło się zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 750 na drogownictwo, 550 tys.zł na wóz strażacki (50 tys.zł otrzymaliśmy od sponsora), 150 tys.zł na utrzymanie w Domach Pomocy Społecznej. Dodano także środki CKiB oraz GOSiR w kwocie 284 tys. m.in. na budowę Skate-Parku w Pustkowie – Osiedlu, na który został złożony wniosek o dofinansowanie do LGD na kwotę 190 636,00 zł. Wartość całości zadania to 299 601 zł.

Kolejne istotne zmiany w budżecie mają związek z Uzdrowiskiem w Latoszynie Zdroju. Radni zabezpieczyli środki finansowe na realizację zadań: „Poprawa funkcjonalności Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie Zdroju”, „Wzbogacenie obiektów uzdrowiskowych Latoszyna Zdroju o naturalne zasoby źródeł energii”, „Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zdrojowym w Latoszynie Zdroju” oraz „Budowa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej Latoszyn – Zdrój”. 

Uchwałą o podłożu historycznym było nadanie Publicznej Szkole w Latoszynie imienia Jana z Latoszyna. Jan z Latoszyna to ważna osoba w historii Latoszyna. Był on doktorem teologii i prawa kanonicznego oraz profesorem i sześciokrotnym rektorem Akademii Krakowskiej. Piastował też urząd oficjała krakowskiego- rozpatrywał spory rodzinne i małżeńskie. Uroczystość nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Latoszynie planowana jest na czerwiec 2022 roku.

Na sesji wprowadzono regulamin określający zasady i miejsce prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Sprzedaż może być prowadzona nieodpłatnie przez rolników w miejscowości Kędzierz.

Radni podjęli również uchwałę ważną dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów gminy. Strażacy za akcję będą od tej pory otrzymywać ekwiwalent pieniężny w rozliczeniu godzinowym, a nie jak do tej pory w systemie minutowym. Za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu strażak otrzyma nie 14,80 zł, a 18 zł.

Podczas sesji przyjęte zostały cztery bardzo ważne gminne programy: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębica w 2022 r, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Dębica na lata 2022 – 2025, Program Usług Społecznych oraz Gminny Program Osłonowy „Bezpieczny Senior 65 +” w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 w Gminie Dębica.

 

W ramach gospodarki komunalnej poinformowano Radnych o kwestii związanej z wnioskiem o geotermie, wnioskach złożonych do FOGR i w ramach Polskiego Ładu. Nasz wniosek dot. Latoszyna Zdrowia trafił do rządowego Centrum Analiz przy KPRM. Pan Wójt również przedstawił skutki podwyżki prądu i gazu opiewające na kwotę 2.7 mln zł, nie uwzględniając zmian w dochodach, ponieważ wskazano zadania,  które musiałyby zostać ograniczone z powyższego względu, m.in. drogownictwo, tereny rekreacyjne, boiska wielofunkcyjne i kwestia remizy w Stasiówce. Skutki tych podwyżek mogłyby się odbić podwyżkami cen śmieci w wys. 4 zł i cen wody i ścieków o 20%, jednak na dziś Wójt podejmuje działania, żeby zminimalizować te skutki.

Oczywiście na Sesji Rady Gminy Dębica nie mogło zabraknąć tematu związanego z obecną sytuacją na Ukrainie i pomocy jaką mieszkańcy gminy mogą udzielić uchodźcom. Radni oraz przybyli goście zostali poinformowani o uruchomieniu infolinii dla uchodźców w Urzędzie Gminy Dębica (tel. 14 680 33 38), . Zwrócono się z prośbą o zgłaszanie ilości uchodźców przebywających wśród naszych rodzin celem udzielenia im dalszej pomocy, a przede wszystkim podpisywaniu umów między tymi osobami, a Gminą, co zapewni im wsparcie przewidziane w specustawie. Zaraz po zakończeniu obrad sesji został odtworzony film, który podsumował dotychczasowe działania Gminy Dębica. Następnie Radni chętnie dyskutowali nad dalszą organizacją pomocy uchodźcom z Ukrainy jak i osobom, które pozostały na terenie działań wojennych. Władze gminy przekazały radnym informacje, które otrzymały od Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego dot. organizowania pomocy. Na zakończenie pracownicy zajmujący się pomocą społeczną, szkolnictwem i ewidencją ludności przedstawili założenia specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica-z-niebiesko-zoltymi-barwami-2599.html