Zarządzenie porządkowe z dnia 22 lipca 2022 r.

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 85/WGP/2022

Wójta Gminy Dębica

z dnia 22 lipca 2022 r.

 

w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Dębica

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 40 ust. 3 i 4 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 4 ust. 3 oraz art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w związku z niedoborem wody na terenie gminy Dębica, zarządzam, co następuje:

 §1.

Wprowadza się zakaz podlewania z gminnej sieci wodociągowej ogrodów przydomowych, działkowych, upraw rolnych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Dębica w godzinach od 6.00 do 24.00 od dnia wejścia
w życie niniejszego zarządzenia do 8 sierpnia 2022 r.

 

Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy terenów użyteczności publicznej.

 §2.

Kto narusza zakaz, o którym mowa § 1 ust. 1, podlega karze grzywny na zasadach określonych w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 ze zm.).

 §3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Straży Gminnej Gminy Dębica.

 §4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomość w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Dębica oraz stronie internetowej.

 

 

 

                                                                        WÓJT GMINY DĘBICA

                                                                        Stanisław Rokosz

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zarzadzenie-porzadkowe-z-dnia-2794.html