Zarządzenie nr 8/SPP/2019 Wójta Gminy Dębica z dnia 6 lutego 2019 r.

 

Wójt Gminy Dębica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zgodnych z Programem współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. oraz art. 4 pkt 17 ustawy o działa z zakresu Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych zgodnie z art. 4. pkt 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2018 r., poz. 450)

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zarzadzenie-nr-8-spp-2019-600.html