Zarządzenie Nr 21/SPP/2019 Wójta Gminy Dębica z dnia 8 mara 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników Otwartego Konkursu Ofert i zlecenia realizacji zadań określonych w Zarządzeniu nr 8/SPP/2018 Wójta Gminy Dębica z dnia 06.02.2019 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zgodnych z przyjętym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

Zarządzenie

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zarzadzenie-nr-21-spp-2019-wojta-gminy-debica-z-dnia-8-mara-2019-r-668.html