NABÓR NA PARTNERA

Ogłoszenie o naborze na Partnera do projektów

 

Gmina Czarna na podstawie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz.  1079) ogłasza otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 07.12 Szkolnictwo ogólne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 celem  poprawy jakości kształcenia ogólnego na terenie Gminy Czarna.

Wymagania wobec Partnera:

Partnerami w projektach mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, z wyłączeniem:osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021 r. poz. 1745),podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2023 r. poz. 659 z późn. zm.).partner ma min. 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, mających na celu kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, przedsiębiorczości oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.partner ma min. 2-letnie doświadczenie w doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Szczegóły w ogłoszeniu.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1584&akcja=artykul