Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich – ważny komunikat dla wnioskodawców

07 grudnia 2021

Ikonka głośnika

Loading…

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zmieniło zasady weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach w konkursie „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Aby wniosek był prawidłowy muszą być złożone zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucje organów publicznych. Nie wystarczy samo poświadczenie o zatrudnieniu w PGR osób fizycznych.

„Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Zgodnie z otrzymanymi uwagami do wniosku: złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 regulaminu konkursu. W związku z tym konieczne jest uzupełnienie wniosku o dokumenty potwierdzające fakt: zatrudnienia krewnego w zlikwidowanym PPGR (weryfikacja poprzez np. kserokopie umów o pracę, świadectw pracy, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS, KOWR itp.).

Ten obowiązek dotyczy tylko osób, które nie dołączyły potwierdzenia zatrudnienia krewnego w momencie składania oświadczenia lub przedstawiły dokument do wglądu.

Uzupełnienia ww. dokumentacji wraz z pismem przewodnim, w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki należy składać: w wersji papierowej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r. do godz. 14.30 (pok. 107 lub punkt informacyjny przy wejściu).

Niedostarczenie kompletu ww. dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia dla ucznia.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje również, że rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych i rolnicze kombinaty spółdzielcze były jednostkami spółdzielczymi i nie zaliczały się do PPGR, Spółki z o.o.

W związku z powyższym wnioskodawcy, których krewni byli zatrudnieni jedynie we wskazanych wyżej zakładach, z uwagi na ich negatywną weryfikację, nie są objęci wymogiem uzupełnienia złożonych oświadczeń.

Zdjęcie: historiaigloopolu.blogspot.com

Źródło: https://debica.pl/wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-wazny-komunikat-dla-wnioskodawcow/