Umowa na realizację zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” została podpisana

Umowa na Zakup laptopów z firmą OPTEAM S.A. z Jasionki została zawarta dnia 21.września br. w ramach programu Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym  – Granty PPGR.

 Opiewa ona na kwotę  404 497,80 zł, która zostanie całkowicie pokryta z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 W ramach realizacji zadania zostanie dokonany zakup 162 laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Gmina przekaże sprzęt mieszkańcom do końca roku 2022.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/umowa-na-realizacje-zadania-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr-zostala-podpisana-2859.html