Sesja Rady Gminy Dębica

Zapraszamy na posiedzenie Rady Gminy Dębica, które odbędzie się 31 stycznia 2023r. o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica.

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w formie inkasa oraz ustanowienia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dębica środków stanowiących fundusz sołecki.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dębica na rok 2023.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dębica na rok 2023.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie okreslenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłków lub żywnościowych albo świadczenie rzeczowe
w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone
w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2020-2023.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Bezpieczny Senior 65+” w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w Gminie Dębica”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy o współpracę pomiędzy samorządami Miasta Icznia (obwód czernihowski, Ukraina) oraz Gminy Dębica (województwo podkarpackie, Polska).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy w ramach „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół z terenu Gminy Dębica”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w nauce dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębica”.
Zatwierdzenie Raportu z monitoringu dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016-2024.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica20230131-3084.html