Sesja Rady Gminy Dębica

9 marca 2022r. o godzinie 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica odbędzie się posiedzenie RADY GMINY DĘBICA.
Porządek obrad posiedzenia:
………………………………………
1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dębica na rok 2022.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dębica na rok 2022.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w formie inkasa oraz ustanowienia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 przez Gminę Dębica (dot. zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Kozłowie”).
8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 przez Gminę Dębica (dot. zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej Latoszyn – Zdrój”).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Gminę Dębica (dot. wykonania przyłączeń nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębica do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu (dot. zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica, obszaru w miejscowości Pustków.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. działek nr 741/1, 541/2 i 431/2 w m. Stobierna).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Dębica (dot. działki nr 45/9 w m. Nagawczyna).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Dębica (dot. działki nr 411 w m. Pustków).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębica (dot. działki nr 1338/63 w m. Brzeźnica).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębica (dot. działki nr 1627/6 w m. Kędzierz).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębica w 2022 r.”
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. i objęcie udziałów.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu z terenu gminy Dębica.
21. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Dębica na lata 2022 – 2025”.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Przyjęcia Programu Usług Społecznych.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Bezpieczny Senior 65 +” w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 w Gminie Dębica.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Latoszynie.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego i nadania mu statutu (dot. Żłobka w m. Nagawczyna).
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego i nadania mu statutu (dot. Żłobka w m. Brzeźnica).
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli.
29. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dębica za 2021 rok.
30. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębica za 2021 rok.
31. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Gminy Dębica za rok 2021.
32. Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
33. Wolne wnioski i zapytania.
34. Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica032022-2585.html